Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call
Sở Y tế TP.HCM ban hành khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh trong sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh
Thực hiện chương trình hành động nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh hướng đến 5 mục tiêu chất lượng, bên cạnh các hoạt động giám sát chuyên đề, đào tạo liên tục giúp nâng cao cao năng lực quản lý bệnh viện, ngày 26/6/2017 Sở Y tế TP.HCM đã ban hành khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh trong sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.
DỊCH VỤ
adv