Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Máy Thở - Máy Gây Mê Giúp Thở

Chuẩn kiểm tra: FlowAnalyser PF-302
Hãng sản xuất: imtmedical
Chứng nhận: IEC 1010-1, EN1326-1
 
 
 
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
  • Kiểm tra hồ sơ
  • Kiểm tra ngoại quan
  • Kiểm tra điều kiện vận hành
  • Kiểm tra an toàn điện 
  • Kiểm tra chế độ hoạt động
  • Kiểm tra các chỉ thị trạng thái và báo động
  • Kiểm tra thông số hiển thị
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv