Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Ống Nội Soi Cứng

Chuẩn kiểm tra: ScopeControl
Hãng sản xuất: DOVIDEQ medical/Hà Lan
Chứng nhận: CE 61010, IEC/UL 61010
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
 • Kiểm tra hồ sơ
 • Kiểm tra ngoại quan
 • Kiểm tra chức năng
 • Kiểm tra góc nhìn
 • Kiểm tra trường nhìn
 • Kiểm tra tiêu điểm
 • Kiểm tra truyền dẫn ánh sáng
 • Kiểm tra truyền dẫn quang học
 • Kiểm tra cân bằng màu
DỊCH VỤ
 • KIỂM ĐỊNH
 • KIỂM TRA
 • DỊCH VỤ KHÁC
adv