Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

X-Quang Chẩn Đoán Y Tế

Chuẩn kiểm tra: Raysafe X2
Hãng sản xuất: FlukeBiomedical/ Mỹ
Chứng nhận:  TCVN ISO/IEC 17025
 
 
Thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế được quy định kiểm định 2 năm/ lần theo Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công Nghệ. Quy trình kiểm định được thực theo theo QCVN11: 2015/ BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
Kiểm tra ngoại quanKiểm_định_X Quang
Điện áp đỉnh (kVp)
Thời gian phát tia
Liều lối ra
Tiêu điểm, đặc trưng chùm tia và lọc chùm tia
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv