Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

X-quang chuẩn đoán Y tế

Ngày 30/11/2015 Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã cấp quyết định công nhận năng lực và quyền hạn hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cho Viện Kiểm Định Thiết Bị và Đo Lường (gọi tắt là Viện EIMI). Theo quyết định này, Viện EIMI có chức năng kiểm định các “Thiết bị X quang tổng hợp” trong chẩn đoán y tế cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở y tế có nhu cầu.

Thiết bị sử dụng: Raysafe X2

Hãng sản xuất: FlukeBiomedical/ Hoa Kỳ

Chứng nhận: TCVN ISO/IEC 17025

  

DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv